You are hereWaqifat-e-Nau Ijtima'at

Waqifat-e-Nau Ijtima'at


 

 Addresses to Waqifat-e-Nau by Hazrat Khalifatul Masih Vaba


 

 

 

 

When / Where

 

File Format

   
   UK  

 

National Waqifat-e-Nau Ijtema UK 2019

Roles & Responsibilities of Waqfat-e-Nau

[EN: Video | EN Text]

 

National Waqifat-e-Nau Ijtema UK 2018

 The High Status of Women in Islam 

[EN: Video |EN Text] 

 

 

National Waqifat-e-Nau Ijtema UK 2017

 The Equality of Women and Their Role in Society 

[EN: Video | EN Text]

 

 

National Waqifat-e-Nau Ijtema UK 2016

 [EN: VideoEN Text]

National Waqifat-e-Nau Ijtema UK 2015

[EN: Video | EN Text]